Rapporter

Outline of a risk management framework for future transport systems

Future transport systems, through the application intelligent transport systems promises safety improvements, increased efficiency of the road network and reduced climate impact. The benefits are hinging on increased automation and autonomous vehicles. However, these benefits do not come about without challenges. This ESREL paper outlines the contents of a risk management framework to support studies on implementation of future transport systems.

Arendal By&Lab Scenarioanalyse

 
Effektiv miljøvennlig og lønnsom transport i Eyde Material Park- Mest mulig varer og personer på færrest mulig kjøretøy

 

Prosjektet Effektiv, miljøvennlig og lønnsom transport i Eyde Material Park er definert som case-studie for SIITS, og som en del av case-studiet er utført en scenarioanalyse med ulike teknikker for scenariotenkning, hhv scenarioutvikling basert på endringsdrivere og backcasting.

Smart Drift Sluttrapport (2022-2023)

 

Rapporten bygger på resultater og erfaringer fra Smart Drift-prosjektet som ble gjennomført i perioden 2021-2023. Målet for prosjektet var: «Å effektivisere og forbedre driften av gang- og sykkelveier og formidle tilstand om veien til sluttbrukeren». Behov for å initiere og gjennomføre samarbeid og koordinering på tvers av driftskontrakter mellom ulike vegeiere er et viktig resultat fra prosjektet. Rapporten gir en kort introduksjon til prosjektet, identifiserte problemstillinger, beskrivelse av risikoer og resultater. 

Sårbarheter i intelligente integrerte transportsystemer

Trusler, sårbarheter og avhengiheter i IITS

Denne rapporten spør- Hvilke nye trusler, sårbarheter og avhengigheter kan oppstå i utviklingen- og implementeringen av intelligente integrerte transportsystemer? Svarene på denne problemstillingen vil også kunne endre seg etter hvert som teknologien utvikler seg i takt- eller utakt, med myndighetens regulatoriske krav og politiske forventninger. Funnene i denne rapporten er derfor nærmest et øyeblikksbilde av hva vi så langt kan si om trusler, sårbarheter og avhengigheter i intelligente integrerte transportsystemer. 

The future of the Intelligent Transport System (IITS)

Brief overview

This report provides a brief overview of the future of the transport system, emphasizing the main trends and drivers shaping its development. It explores the rapid adoption of electric vehicles, the integration of autonomous technologies, the rise of shared and connected mobility services, and the imperative of sustainability. The report underscores how urbanization, climate change concerns, and technological advancements are collectively steering the transport sector towards a more efficient, eco-friendly, and interconnected future.

New challenges for risk management of the future IITS

Methods and tools

This report provides a brief overview of new challenges for managing the risks and vulnerabilities of the future transportation system. These challenges differ from those of the traditional systems due to more complexities, connectedness, autonomy, and interactions involved. The future transport system will involve multi-disciplinary collaborations from different domains to deliver safe, sustainable, and effective services to the Norwegian society. The identification of these challenges stresses on the need to adapt our current risk management methods.

Samstyring av regler i intelligente transportsystemer

Utviklingen innenfor intelligente transportsystemer (ITS) går svært raskt på en rekke områder. Når ulike teknologier og delsystemer koples sammen på helt nye måter og i stadig større omfang, blir det å identifisere sårbarheter i slike systemer svært utfordrende.
Samhandling mellom offentlige og private aktører og samstyring av lovregler og tekniske standarder er nødvendig for å kunne ta i bruk ny teknologi og redusere sårbarhet. Dette er tema for denne rapporten som kartlegger ulike mønstre for styring og kontroll og peker på mulige styringsregler som kan ivareta hensynet til både teknologisk utvikling og sårbarhet ved bruk av ny teknologi.

Casestudie nytt AI-regulativ

I denne rapporten har vi gjennomført en casestudie med formål om å få innsikt i hva EUs forslag til forordning for bruk av AI-løsninger vil kunne bety, både for fremtidens risikostyringsrammeverk, og for aktører som har til hensikt å utvikle potensielt sikkerhetskritiske AI-løsninger.
Casestudien har tatt utgangspunkt i et trafikkdatasystem inspirert av Disruptive Engineerings (DE) løsning basert på sensorer i veibanen og databehandling med maskinlæringsalgoritmer. Systembeskrivelsen som ligger til grunn for casestudien er overordnet og forenklet, og må ikke oppfattes som en faktisk systembeskrivelse av DEs løsning.

Assurance case and systematic reuse

Applied on autotremote maritime vessel operations

The case study documented in this report was done to gain insight in the usefulness of explicit argumentation in assurance cases, particularly with regard to the possibility of reusing risk documentation across similar projects. Autoremote maritime vessel operations were chosen because they constitute complex critical autonomous operations representative of what we expect to see in the different types of transport in the future. This case study was done in collaboration with Maritime Robotics.

Arendalsprosjektet

Del 1: Grunnlag for helhetlig plan for bærekraftig urban mobilitet etter mønster fra EU

Bærekraftig utvikling der digital trafikkstyring skal sikre flest mulig varer og folk på færrest mulig kjøretøy, er et underliggende premiss for «Arendalprosjektet».
Sentrale forutsetninger er:
- Samhandling må skje mellom en rekke aktører* både under planlegging, implementering og oppfølging
- Regulatoriske virkemidler for sone- og mobiltetsregulering (digital trafikkstyring) må foreligge
- I denne sammenheng må kommuneplanen suppleres med en plan for bærekraftig urban mobilitet (SUMP), og tiltak for sone- og mobiltetsregulering (UVAR) må kunne benyttes.

Del 1 (SUMP)
Hvilke regulatoriske hindringer foreligger for å utarbeide og implementere en bærekraftig mobilitetsplan etter mønster fra EUs retningslinjer om SUMP?

Arendalsprosjektet

Del 2: Grunnlag for soneregulering av trafikken etter mønster fra EU

Bærekraftig utvikling der digital trafikkstyring skal sikre flest mulig varer og folk på færrest mulig kjøretøy, er et underliggende premiss for «Arendalprosjektet».
Sentrale forutsetninger er:
- Samhandling må skje mellom en rekke aktører* både under planlegging, implementering og oppfølging
- Regulatoriske virkemidler for sone- og mobiltetsregulering (digital trafikkstyring) må foreligge
- I denne sammenheng må kommuneplanen suppleres med en plan for bærekraftig urban mobilitet (SUMP), og tiltak for sone- og mobiltetsregulering (UVAR) må kunne benyttes.

Del 2 (UVAR)
Hvilke regulatoriske hindringer foreligger for å implementere trafikkstyrende tiltak og reguleringer etter mønster fra EUs retningslinjer om UVAR?

Arendalsprosjektet

Del 3: Grunnlag for soneregulering basert på bærekraftig mobilitetsplan etter mønster fra EU

Bærekraftig utvikling der digital trafikkstyring skal sikre flest mulig varer og folk på færrest mulig kjøretøy, er et underliggende premiss for «Arendalprosjektet».
Sentrale forutsetninger er:
- Samhandling må skje mellom en rekke aktører* både under planlegging, implementering og oppfølging
- Regulatoriske virkemidler for sone- og mobiltetsregulering (digital trafikkstyring) må foreligge
- I denne sammenheng må kommuneplanen suppleres med en plan for bærekraftig urban mobilitet (SUMP), og tiltak for sone- og mobiltetsregulering (UVAR) må kunne benyttes.

Del 3 (SUMP/UVAR): Hvilke mulige løsninger finnes på eventuelle hindringer som angitt i del 2 og 3?

Summary of pilot 6/SIITS Cooperative workshops

 

Through discussions in the SIITS-project, an opportunity for collaboration was identified regarding the Pilot 6 project and SIITS, resulting in a plan to perform 2 workshops together. The main goals of these workshops were 1) To test and improve the risk management framework under development in the SIITS-project, and 2) To gain new insight into the risks ITS innovation projects like Pilot 6 are exposed to, so that this could contribute to further improvement of such projects in the future.

 

 

 

«Arendals-prosjektet»

Hvordan oppnå logistikkflyt som bidrar til bærekraftig samfunnsutvikling?

I rapport 1073996-RE-10 adresseres at samhandling mellom offentlige og private aktører og samstyring av lovregler og tekniske standarder er nødvendig for å kunne ta i bruk ny teknologi og redusere sårbarhet. Det kartlegges ulike mønstre for styring og kontroll og pekes på mulige styringsregler som kan ivareta hensynet til både teknologisk utvikling og sårbarhet ved bruk av ny teknologi. Denne rapporten (1073996-RE-11) er utarbeidet i forlengelsen av temaene i 1073996-RE-10 og tar utgangspunkt i rammeverket fra denne for å se på hvordan noen av de ulike perspektivene kan få praktisk anvendelse i et konkret prosjekt.

 

Visualising the future Integrated Intelligent Transport System (IITS)

The future IITS places demands on visualising it. Every stakeholder has  to manage their concerns and risks that requires visualisation. This report researches this problem by asking fundamental questions such as: what needs to be visualised? What kind of visual approaches can be used for this? A single visualisation is insufficient to capture all its important aspects. Which stakeholder perspective holds the most importance when creating visualisation? A key finding has been that for a system as complex as this, it needs to be visualised through several layers and viewpoints. The report briefly presents some complexity reducing techniques employed for facilitating understanding and visualisation. 

 

Fra teknologiske lekeplasser til industrialiseringsarenaer

En rapport om barriere for realisering av ITS-innovasjoner i markedet

Utviklingen innenfor intelligente transportsystemer (ITS) går svært raskt på en rekke områder. Når ulike teknologier og delsystemer koples sammen på helt nye måter og i stadig større omfang, blir det å identifisere sårbarheter i slike systemer svært utfordrende.
Denne utviklingen forsterkes gjennom den digitale transformasjon som skjer i samfunnet der forretningsmodeller endres og teknologier, organisasjoner, institusjoner og arbeidsprosesser koples tettere sammen og på nye måter. 

Denne rapporten tar utgangspunkt i at innovasjoner innen ITS i for liten grad realiseres kommersielt etter testing og pilotering. Basert på dette er det samlet inn erfaringer om hva som er de mest uttalte utfordringene/problemer sett fra perspektivet til offentlige samferdselsaktører, næringsliv og akademia. Det er også gitt noen anbefalinger til tiltak som kan bidra til å redusere de beskrevne utfordringene.

Vurdering av risikodrivere som påvirker fremtidens regelverk for intelligente transportsystem

Denne rapporten ser nærmere på risikoen for at man potensielt ikke får etablert et tilfredsstillende regelverk for intelligente transportsystemer. Risikovurderingen er en grovanalyse og tar utgangspunktet i den uønskede fremtidige tilstanden «et ikke-tilfredsstillende regulatorisk regime for ITS». Analysen er så utført for å forstå hva som potensielt kan forårsake denne uønskede tilstanden.Det er identifisert sju spesifikke risikodrivere som beskrives kvalitativt. Det er også identifisert fem mulige tiltak for å møte risikoen.

Rapporten avslutter med generelle vurderinger knyttet til strategi for å redusere risikoen for å ende opp med et ikke-tilfredsstillende regelverk for ITS. Rapporten sikter på å være overordnet og et startpunkt for identifisering av videre arbeid.
Grunnet oppdragets begrensede varighet (i kalendertid og timer) er rapporten begrenset til å være en overordnet og ikke detaljert risikovurdering. 

Utfordringer med datadeling, ansvar, personvern og hendelser i fremtidens IITS

Denne rapporten er utarbeidet i forbindelse med arbeidspakke 5 i SIITS-prosjektet. Denne rapporten er utarbeidet i samarbeid med partnere, underleverandører og andre samarbeidspartnere til SIITS, gjennom to forskjellige arbeidsmøter hvor tematikken i rapporten ble drøftet.
I denne rapporten har vi undersøkt noen utfordringer som oppstår med hensyn til datadeling, ansvar og personvern ved hendelser i fremtidens IITS. Dette er en overordnet problemstilling som danner grunnlag for en rekke underproblemstillinger. Blant annet undersøker rapporten hvordan fremtidens intelligente integrerte transportsystemer kan se ut med hensyn til deling av data, og dermed hvilke nye ansvarsstrukturer som blir etablert. Deretter belyses utfordringer med hensyn til innsamling av data, deling av data og konsekvenser dersom datadeling av ulike årsaker ikke er mulig.

 

X