Rapporter

Outline of a risk management framework for future transport systems

Future transport systems, through the application intelligent transport systems promises safety improvements, increased efficiency of the road network and reduced climate impact. The benefits are hinging on increased automation and autonomous vehicles. However, these benefits do not come about without challenges. This ESREL paper outlines the contents of a risk management framework to support studies on implementation of future transport systems.

Arendal By&Lab Scenarioanalyse

 
Effektiv miljøvennlig og lønnsom transport i Eyde Material Park- Mest mulig varer og personer på færrest mulig kjøretøy

 

Prosjektet Effektiv, miljøvennlig og lønnsom transport i Eyde Material Park er definert som case-studie for SIITS, og som en del av case-studiet er utført en scenarioanalyse med ulike teknikker for scenariotenkning, hhv scenarioutvikling basert på endringsdrivere og backcasting.

Smart Drift Sluttrapport (2022-2023)

 

Rapporten bygger på resultater og erfaringer fra Smart Drift-prosjektet som ble gjennomført i perioden 2021-2023. Målet for prosjektet var: «Å effektivisere og forbedre driften av gang- og sykkelveier og formidle tilstand om veien til sluttbrukeren». Behov for å initiere og gjennomføre samarbeid og koordinering på tvers av driftskontrakter mellom ulike vegeiere er et viktig resultat fra prosjektet. Rapporten gir en kort introduksjon til prosjektet, identifiserte problemstillinger, beskrivelse av risikoer og resultater. 

Sårbarheter i intelligente integrerte transportsystemer

Trusler, sårbarheter og avhengiheter i IITS

Denne rapporten spør- Hvilke nye trusler, sårbarheter og avhengigheter kan oppstå i utviklingen- og implementeringen av intelligente integrerte transportsystemer? Svarene på denne problemstillingen vil også kunne endre seg etter hvert som teknologien utvikler seg i takt- eller utakt, med myndighetens regulatoriske krav og politiske forventninger. Funnene i denne rapporten er derfor nærmest et øyeblikksbilde av hva vi så langt kan si om trusler, sårbarheter og avhengigheter i intelligente integrerte transportsystemer. 

The future of the Intelligent Transport System (IITS)

Brief overview

This report provides a brief overview of the future of the transport system, emphasizing the main trends and drivers shaping its development. It explores the rapid adoption of electric vehicles, the integration of autonomous technologies, the rise of shared and connected mobility services, and the imperative of sustainability. The report underscores how urbanization, climate change concerns, and technological advancements are collectively steering the transport sector towards a more efficient, eco-friendly, and interconnected future.

New challenges for risk management of the future IITS

Methods and tools

This report provides a brief overview of new challenges for managing the risks and vulnerabilities of the future transportation system. These challenges differ from those of the traditional systems due to more complexities, connectedness, autonomy, and interactions involved. The future transport system will involve multi-disciplinary collaborations from different domains to deliver safe, sustainable, and effective services to the Norwegian society. The identification of these challenges stresses on the need to adapt our current risk management methods.

Samstyring av regler i intelligente transportsystemer

Utviklingen innenfor intelligente transportsystemer (ITS) går svært raskt på en rekke områder. Når ulike teknologier og delsystemer koples sammen på helt nye måter og i stadig større omfang, blir det å identifisere sårbarheter i slike systemer svært utfordrende.
Samhandling mellom offentlige og private aktører og samstyring av lovregler og tekniske standarder er nødvendig for å kunne ta i bruk ny teknologi og redusere sårbarhet. Dette er tema for denne rapporten som kartlegger ulike mønstre for styring og kontroll og peker på mulige styringsregler som kan ivareta hensynet til både teknologisk utvikling og sårbarhet ved bruk av ny teknologi.

Casestudie nytt AI-regulativ

I denne rapporten har vi gjennomført en casestudie med formål om å få innsikt i hva EUs forslag til forordning for bruk av AI-løsninger vil kunne bety, både for fremtidens risikostyringsrammeverk, og for aktører som har til hensikt å utvikle potensielt sikkerhetskritiske AI-løsninger.
Casestudien har tatt utgangspunkt i et trafikkdatasystem inspirert av Disruptive Engineerings (DE) løsning basert på sensorer i veibanen og databehandling med maskinlæringsalgoritmer. Systembeskrivelsen som ligger til grunn for casestudien er overordnet og forenklet, og må ikke oppfattes som en faktisk systembeskrivelse av DEs løsning.

Assurance case and systematic reuse

Applied on autotremote maritime vessel operations

The case study documented in this report was done to gain insight in the usefulness of explicit argumentation in assurance cases, particularly with regard to the possibility of reusing risk documentation across similar projects. Autoremote maritime vessel operations were chosen because they constitute complex critical autonomous operations representative of what we expect to see in the different types of transport in the future. This case study was done in collaboration with Maritime Robotics.

Arendalsprosjektet

Del 1: Grunnlag for helhetlig plan for bærekraftig urban mobilitet etter mønster fra EU

Bærekraftig utvikling der digital trafikkstyring skal sikre flest mulig varer og folk på færrest mulig kjøretøy, er et underliggende premiss for «Arendalprosjektet».
Sentrale forutsetninger er:
- Samhandling må skje mellom en rekke aktører* både under planlegging, implementering og oppfølging
- Regulatoriske virkemidler for sone- og mobiltetsregulering (digital trafikkstyring) må foreligge
- I denne sammenheng må kommuneplanen suppleres med en plan for bærekraftig urban mobilitet (SUMP), og tiltak for sone- og mobiltetsregulering (UVAR) må kunne benyttes.

Del 1 (SUMP)
Hvilke regulatoriske hindringer foreligger for å utarbeide og implementere en bærekraftig mobilitetsplan etter mønster fra EUs retningslinjer om SUMP?

Arendalsprosjektet

Del 2: Grunnlag for soneregulering av trafikken etter mønster fra EU

Bærekraftig utvikling der digital trafikkstyring skal sikre flest mulig varer og folk på færrest mulig kjøretøy, er et underliggende premiss for «Arendalprosjektet».
Sentrale forutsetninger er:
- Samhandling må skje mellom en rekke aktører* både under planlegging, implementering og oppfølging
- Regulatoriske virkemidler for sone- og mobiltetsregulering (digital trafikkstyring) må foreligge
- I denne sammenheng må kommuneplanen suppleres med en plan for bærekraftig urban mobilitet (SUMP), og tiltak for sone- og mobiltetsregulering (UVAR) må kunne benyttes.

Del 2 (UVAR)
Hvilke regulatoriske hindringer foreligger for å implementere trafikkstyrende tiltak og reguleringer etter mønster fra EUs retningslinjer om UVAR?

Arendalsprosjektet

Del 3: Grunnlag for soneregulering basert på bærekraftig mobilitetsplan etter mønster fra EU

Bærekraftig utvikling der digital trafikkstyring skal sikre flest mulig varer og folk på færrest mulig kjøretøy, er et underliggende premiss for «Arendalprosjektet».
Sentrale forutsetninger er:
- Samhandling må skje mellom en rekke aktører* både under planlegging, implementering og oppfølging
- Regulatoriske virkemidler for sone- og mobiltetsregulering (digital trafikkstyring) må foreligge
- I denne sammenheng må kommuneplanen suppleres med en plan for bærekraftig urban mobilitet (SUMP), og tiltak for sone- og mobiltetsregulering (UVAR) må kunne benyttes.

Del 3 (SUMP/UVAR): Hvilke mulige løsninger finnes på eventuelle hindringer som angitt i del 2 og 3?

X