Første fysiske samling i SIITS-prosjektet

Den 14. juni kunne endelig Proactima invitere prosjektdeltakere og partnere til samling på Lysaker. Hensikten med samlingen var først og fremst å møtes fysisk for første gang siden prosjektet startet i 2021, men også å dele erfaringer og kunnskaper så langt i prosjektet og planlegge for videre arbeid sammen.

Det var også til stor glede og nytte at Kartverket og Forskningsrådet var representert denne dagen, og at vi hadde fått Jan Dietz fra Diet Foresight som ekstern foredragsholder.

Sammen fikk vi en flott arbeidsdag med mange spennende temaer på agendaen. Blant annet hadde vi forelesninger og gruppearbeider rundt:

Hvordan forholder vi oss til usikkerheten i fremtidens transportsystemer?

Usikkerhet er i stor grad blitt en faktor som må håndteres i risikostyringen. For fremtidens transportsystemer er usikkerhet et sentralt kjennetegn. Et verktøy for å kunne håndtere usikkerhet i fremtiden, er scenariobasert metode.

Jan Dietz er strategirådgiver og spesialist på foresight og scenarier. Under prosjektsamlingen hadde Dietz først en presentasjon med spørsmålet «Hvordan kan SIITS ha glede av scenariometodikk?». Han gikk gjennom noen tanker om usikkerhet, risiko og sårbarhet, hva scenarier egentlig er og hvordan disse kan benyttes. Deretter hadde vi en workshop der samlingens deltakere ble utfordret på ulike problemstillinger rundt risikostyring og hvordan scenariometodikk kan benyttes til å håndtere usikkerhet i fremtidens intelligente, integrerte transportsystemer.

Jan Dietz

Regulering og standarder

Arbeidspakke 4 har etter prosjektplanen oppstart høsten 2022. Bakgrunnen for arbeidspakken er at flere utredninger og rapporter de siste årene viser at det er mangler og uklarhet i forhold til ansvar og regulering i intelligente transportsystemer. Målet med arbeidet i arbeidspakke 4 er derfor å fremskaffe kunnskapsgrunnlag og synliggjøre utfordringer og anbefalinger til regelverk og standarder som både bidrar til å ivareta sikkerhet og kontinuitet, og fremmer teknologiutvikling i fremtidens ITS.

Professor emeritus Preben Hempel Lindøe fra Universitetet i Stavanger introduserte prosjektdeltakerne for temaet i arbeidspakken med en egen presentasjon etterfulgt av gruppearbeid. Han gikk blant annet gjennom aktuelle temaer og problemstillinger for arbeidspakken. Eksempelvis, hvilke interesser er det som står på spill, og hvem er de aktuelle aktørene? Hvordan samstyre interesser og aktører? Og, hvilke styringsregler skal gjelde, og hvordan fungerer disse?

Professor emeritus, Preben H. Lindøe

Trusler og sårbarheter i fremtidens IITS

Siste punkt på programmet for prosjektsamlingen handlet om hva vi har lært så langt i prosjektperioden, og hva så. Deltakerne diskuterte hva vi kan bruke det vi har lært så langt til, hvordan vi kan dele og nå ut med kunnskap, og ikke minst hva vi trenger å vite mer om og hvordan.

Prosjektsamlingen var etter alle solemerker svært lærerik og ikke minst sosialt. Proactima vil over sommeren arbeide med de tankene, ideene og forslagene som dukket opp. Til høsten vil det være økt aktivitet i alle arbeidspakker, med mål om at vi til slutt i større grad kan forstå og håndtere sårbarheter og risiko i fremtidens transportsystemer. Vi gleder oss!

X