Introduksjon

Hva vi jobber med

Hva vi jobber med

Project organisering

Et gjennomgående spørsmål vi søker å få svar på er hvordan risiko skal kunne forstås og sammenstilles, visualiseres og kommuniseres på tvers av virksomheter, funksjoner og nivåer i en fremtid med komplekse integrerte intelligente mobilitetsløsninger og -systemer. Samtidig skal vi jobbe mye med å forstå og kartlegge hvem som eier og har ansvar for hva – når vi skal utvikle, bygge og drifte sammenkoplede intelligente transportsystemer i fremtiden.

Vi har delt arbeidet inn i fem forskjellige hovedområder; Kunnskap, Metode, Digitale verktøy, Regulering, og Ansvar og forsikring.

Kunnskap

Vi vil starte med å beskrive mulige fremtidsscenarioer, hvilken teknologiutvikling vi har både nasjonalt og internasjonalt, og si noe om hvordan vi ser for oss fremtiden kan bli. Vi vil se på hvilke nye sårbarheter som kan oppstå, og hvilke behov dette skaper for verktøy og metoder når vi skal identifisere og håndtere risiko. Hva blir annerledes, hva blir utfordrende å forstå og beskrive i forhold til i dag, og hva trenger vi for å løse dette i fremtiden?

Metode

Kunnskapen vi har utviklet om fremtidens behov vil gi grunnlag for å jobbe målrettet med å dekke disse. I metodearbeidet skal vi se på hvordan vi går frem i dag for å beskrive, forstå og håndtere risiko, og hva som må endres eller byttes ut for å svare på behovene. Så vil vi utvikle rammeverk, strukturer og «verktøykasser» med metodiske hjelpemidler.

Digitale verktøy

Vi vil videre utvikle digitale verktøy for å støtte behovene vi har sett – og metodene vi har utviklet. Her utvikler vi samarbeidsplattformer for å dele, kommunisere, visualisere og sammenstille risiko på tvers av og mellom virksomheter og funksjoner i samfunnet. Vi vil også jobbe med å forbedre og utvikle nye verktøy for å analysere risiko bedre i alle delsystemene. Her kan det eksempelvis være bruk av ny teknologi for å utnytte stordata og historiske data mer effektivt.

Regulering

Med rask innovasjon og systemer som koples sammen på tvers av transportgreiner, sektorer og teknologi, utfordrer det måten vi regulerer og kontrollerer mobilitet på. Den samme delen av et system kan i teorien være underlagt en rekke ulike tilsynsmyndigheter, og mange ulike regelverk. Vi vil se på hvilke utfordringer fremtidig regulering og tilsynsformer har, når de både skal fremme innovasjon og samtidig ivareta sikkerheten i samfunnet.

Ansvar og Forsikring

I fremtidens transportsystemer er det stor usikkerhet knyttet til eierskap, grenser og ansvarsforhold. Hvem eier hvilke data, hvordan håndterer vi personopplysninger – og hvem er egentlig ansvarlige for hva når systemer er vevd sammen og avhengige av hverandre på tvers? Når organiseringen av transportsektoren endres og ansvarsfordelingen forskyves, blir det også svært viktig å ha forsikringsprodukter og forsikringsmodeller som møter de nye behovene. Vi vil jobbe både med forståelsen av hvor eierskap og grenser går – og med utvikling av forsikringsløsninger som møter den nye virkeligheten.

X